Tessaas algemene voorwaarden

 Algemene voorwaarden online trainingen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op online trainingen georganiseerd door Tessa Pellemans.

Artikel 1 Inleidende bepaling.

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis :

Tessa Pellemans: Tessa Pellemans, gevestigd te Leveroy, Haver 26, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, nummer: 59292857 onder de handelsnaam Tessaas

Workshop/cursusovereenkomst : De overeenkomst die tot stand komt op het moment door schriftelijke of mondelinge aanmelding van de participant bij een workshop/training van Tessa Pellemans. Hierdoor verbindt Tessa Pellemans zich jegens de participant tot het verschaffen van een door Tessa Pellemans aangeboden en door haar gemaakte workshop/cursus.

Participant : De partij met wie Tessa Pellemans een workshop/cursusovereenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst.

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de participant van het aanbod van Tessa Pellemans. De participant, die een workshop/cursus ook namens andere deelnemers boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere (mede-)participanten, die hij / zij aanmeldt. Bij het aanmelding van / door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.

Artikel 3 Betaling. 

De betaling geschiedt voordat de workshop/training geleverd wordt. Is de participant in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de participant.

Artikel 4 Wijzigingen door Tessa Pellemans. 

Tessa Pellemans heeft het recht de workshop/cursusovereenkomst op te zeggen, bij onbehoorlijk gebruik van de workshop/training, bij het kopiëren en/of inloggegevens door te geven aan derden.

Als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt Tessa Pellemans zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma.

Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Tessa Pellemans aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Deze verplichting vervalt wanneer de wijziging aan de participant kan worden toegerekend. De hieruit voortvloeiende schade komt dan voor rekening van de participant.

Indien de oorzaak van de wijziging aan Tessa Pellemans kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Tessa Pellemans.

Als beide partijen schuld hebben aan de wijziging, dragen beide partijen ieder hun eigen schade.

Artikel 5 Aansprakelijkheid.  

Tessa Pellemans aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van participanten, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop/training.

Als de workshop/training niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de participant verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Tessa Pellemans. Eventuele schade wordt door Tessa Pellemans vergoedt tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Tessa Pellemans is toe te rekenen noch aan de persoon / organisatie van wiens hulp / medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt, omdat:

– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is toe te rekenen aan de participant.

– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en / of toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de workshop/cursus is betrokken.

– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de workshop/cursusorganisator of degene van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon worden voorzien of verhelpen.

Er sprake is van overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Indien de workshop/training niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de participant noch aan Tessa Pellemans zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Indien Tessa Pellemans aansprakelijk is voor derving van workshops/trainingssgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de workshop/trainingssom.

Artikel 6 Verplichtingen van de participant. 

De participant die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een workshop/training daardoor wordt bemoeilijkt, kan door Tessa Pellemans van de workshop/training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de participant.

Artikel 7 Annulering  

Annulering is niet meer mogelijk nadat de inlogcodes verzonden zijn. Voor die tijd is het mogelijk om binnen 1 dag kosteloos te annuleren. Na deze dag kan er niet meer geannuleerd worden.

Artikel 8 Klachtenbehandeling. 

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij Tessa Pellemans, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na de workshop/training schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Tessa Pellemans. U krijgt daarop binnen 30 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.

Artikel 9: Duur van de online training

Na een jaar (gerekend vanaf aanschaf van de online training) vervalt het recht op toegang tot de website. Als er na een jaar na aanschaf van de training nog niet gestart is met de training, vervalt ook de toegang tot de online training. Het instagramaccount @tessaas_community blijft open en toegankelijk voor elke deelnemer.   

Artikel 10: Gebruik en auteursrecht

Alle video’s, werkbladen, verstrekte gegevens en opdrachten zijn en blijven eigendom van Tessa Pellemans. De cursus is bedoeld voor prive-gebruik, en het wachtwoord is strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan deze cursus in groepsverband te tonen en/of het persoonlijke wachtwoord te delen. Het is niet toegestaan informatie op welke manier dan ook te gebruiken voor eigen doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Tessa Pellemans. Alle getoonde beelden zijn met eigendom van Tessa Pellemans of met toestemming gebruikt.