Tessaas algemene voorwaarden

Artikel 1 – Begripsbepaling 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Tessaas: Tessaas advies, vormgeving en interieur gevestigd op Haver 26, 6091 PP Leveroy.
De interieurontwerper: Tessaas die in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp en advies.
De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Tessaas als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
De opdracht of de overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Tessaas met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door Tessaas.
Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen met betrekking tot de diensten van Tessaas, leveringen van zaken en alle overige overeenkomsten, tenzij anders is vermeld of partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken.
Artikel 3 – Offertes en opdrachtbevestigingen 
§  De door Tessaas opgestelde offertes zijn geheel vrijblijvend en tot 14 dagen na offertedatum geldig. Alle prijzen die je vind in de facturen en offertes van Tessaas zijn in euro en inclusief btw.
§  De door Tessaas opgestelde offertes en prijsopgaven zijn niet geldig voor toekomstige opdrachten, tenzij anders vermeld.
§  In de offerte staat uitgeschreven wat er voor jullie bedacht, ontworpen en eventueel uitgetekend zal worden.
§  Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk al dan niet via e-mail door Tessaas zijn bevestigd.
§  Na akkoord van de offerte, door middel van een aanbetaling van 50 %, start Tessaas met het ontwerp.
 
Artikel 4 – Uitvoering opdracht 
Tessaas verricht het werk naar beste weten en kunnen, is de vertrouwenspersoon van de opdrachtgever en diens raadgever. Hierbij vertrouwt Tessaas op de correctheid van de verstrekte gegevens en informatie door of namens de opdrachtgever. Mocht tijdens de uitvoering van de opdracht blijken dat deze informatie onvoldoende, te laat dan wel niet correct was en aanpassingen van de opdracht noodzakelijk zijn, dan zullen de bijkomende kosten die daarvan het gevolg zijn als meerwerk bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Artikel 5 – Honoraria, bureaukosten en kosten van derden 
De honorering van Tessaas kan als volgt worden overeengekomen:
1.    Volgens een percentage van de uiteindelijke verbouw -en inrichtingssom van het project, vermeerderd met in rekening gebracht meerwerk (evt. aannemers);
2.    Op basis van een van tevoren vastgesteld uurtarief;
3.    Een vast bedrag, exclusief de door de opdrachtgever verschuldigde omzetbelasting
4.    Reiskosten indien afgesproken op voorhand
Artikel 6 – Honoraria bij gewijzigde opdracht 
De opdrachtgever is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) die Tessaas verricht tengevolge van:
1. gewijzigde (overheids)voorschriften of overheidsbeperkingen; of
2. wijziging van het ontwerp op verzoek van de opdrachtgever, nadat het ontwerp is vastgesteld of goedgekeurd.
Tessaas informeert de opdrachtgever tijdig over de aard van de aanvullende werkzaamheden en bijkomende kosten, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.
Artikel 7 – Betaling en invorderingskosten 
Declaraties van Tessaas dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op rekeningnummer NL91RABO 01284.08.375 onder vermelding van het factuurnummer.
§  Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van enige betalings- verplichting is een rente over het openstaande bedrag verschuldigd. De wettelijke rente voor ondernemingen en overheidsinstanties bedraagd 8% per maand en voor particulieren 3 % per maand.
§  Alle gemaakte kosten om voldoening van declaratie te verkrijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
§  Indien de invordering van een declaratie leidt tot een gerechtelijke procedure, dient de opdrachtgever de door Tessaas daadwerkelijke gemaakte kosten voor rechtsbijstand te vergoeden. De werkzaamheden van de rechtsbijstandverlener dienen naar de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten in redelijkheid in rekening zijn gebracht.
§  Alle vorderingen van Tessaas worden terstond opeisbaar wanneer de opdrachtgever surséance van betaling of een schuldsanering in de zin van artikel 284 e.v. Fw heeft verzocht, of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren. Ditzelfde geldt indien de opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst.
Artikel 8 – Duur en beëindiging 
Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht door opdrachtgever zonder dat er sprake is van tekortschieten in na- koming van de opdracht door Tessaas, alsmede bij tussentijdse beëindiging door &SUUS wegens verwijtbaar handelen van de opdrachtgever, is Tessaas gerechtigd te vorderen:
§  125% van het honorarium, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging;
§  De vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit de verplichtingen die Tessaas ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht.
§  Een eventuele beëindiging dient plaats te vinden per aangetekende schrijven met vermelding van de reden van opzegging.
Artikel 9 – Vertraging in de uitvoering van de opdracht 
De opdrachtgever kan geen aanspraak doen op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst evenmin op vergoeding van enige door de opdrachtgever gelden schade. Voor zover mogelijk zal Tessaas de opdracht- gever tijdig informeren over de vertraging en de kosten die dit met zich meebrengt. Tessaas is niet aansprakelijk voor vertraging welke veroorzaakt is door derden.
Artikel 10 – Afwijkingen van ontwerp 
Door ondertekening van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met de artistieke vrijheid van Tessaas en geeft deze daarmee alle ruimte het concept naar eigen inzicht, uiteraard aan de hand van het programma van eisen, in te vullen. a. Mocht Tessaas ondanks het akkoord iets willen wijzigen t.b.v. de kwaliteit, dan is dit mogelijk, in samenspraak met de opdrachtgever.
Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van Tessaas en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
Artikel 11 – Eigendoms –en auteursrechten 
§  Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, rapporten en andere bescheiden die Tessaas bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd, blijven zijn eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever of aan derden.
§  Tessaas heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van het ontwerp, zoals bedoeld in de Auteurs- wet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
§  Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van Tessaas, of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Tessaas.
§  Mocht de opdrachtgever de originele en daarmee de eigendoms -en auteursrechten willen overnemen, dan kan dit nader overeengekomen worden.
§  Bij het overnemen van eigendoms -en auteursrechten is de opdrachtgever Tessaas een vergoeding verschuldigd, Tessaas behoudt bij overnamen enkel het recht om het ontwerp (resultaat) en/of foto’s hiervan te gebruiken voor aquasitiedoeleinde.
Atikel 12 – Aansprakelijkheid 
§  Indien bepaalde onderdelen van het project, waaronder constructieve en installatieve adviezen, door externe deskundigen worden vervuld, is Tessaas voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.
§  Tessaas is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.
§  Tessaas is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
§  De opdrachtgever blijft ten aller tijden zelf verantwoordelijk voor betalingen.
§  Indien het ontwerp van Tessaas niet kan worden uitgevoerd voor het geraamde bedrag en deze omstandigheid te wijten is aan Tessaas, dan is Tessaas slechts gehouden zijn ontwerp te herzien zonder dat hij aansprakelijk is voor extra kosten. De kosten van herziening van het ontwerp zijn in dat geval voor rekening van Tessaas.
§  Indien de opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden schaderisico heeft verzekerd of aan derden heeft overgedragen, dan is hij gehouden zijn rechten tegenover de verzekeringsmaatschappij of bedoelde derde over te dragen aan Tessaas, bij gebreke waarvan de aansprakelijkheid van Tessaas met het bedrag van de uitkering wordt verminderd.
§  In geval van aansprakelijkheid van Tessaas, is deze voor de te vergoeden schade per opdracht steeds beperkt tot een bedrag gelijk aan zijn honorarium, onder honorarium wordt verstaan het bedrag bedoeld in artikel 5 lid 1, exclusief de kosten genoemd in artikel 5 lid 2.
§  Tessaas sluit terzake van zijn aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af.
Op verzoek van de opdrachtgever legt Tessaas de bescheiden over, waaruit blijkt dat hij aan deze verzekeringsplicht heeft voldaan.
§  Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan Tessaas kenbaar is gemaakt.
Artikel 13 – Overmacht 
§  Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert,en die niet aan Tessaas kan worden toegerekend. Zoals stakingen in bedrijven waarmee Tessaas overeenkomsten heeft gesloten, een algemeen gebrek aan de benodigde grondsto en, niet voorzienbare vertraging bij toeleveranciers, alsmede het geval dat &SUUS geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen.
§  In geval van overmacht heeft Tessaas het recht om zijn verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is.
§  Indien Tessaas bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Tessaas gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is de opdrachtgever gehouden deze declaratie te voldoen.
Artikel 14 – Ontbinding

Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Tessaas omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is Tessaas gerechtigd de overeenkomst van opdracht zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, tenzij de opdrachtgever op eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt voor de nakoming van diens verplichtingen.
Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 
Op de overeenkomst tussen Tessaas en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Tessaas en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Tessaas is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Tessaas.
Artikel 16  – Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
1.    De door Tessaas te leveren zaken en diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Tessaas kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2.    Indien de door Tessaas verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
3.    Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Tessaas, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Tessaas  geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
4.    De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Tessaas  te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Tessaas te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Tessaas in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Tessaas in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5.    Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Tessaas opdracht gegeven heeft.
6.    Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
7.    Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Tessaas de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Tessaas, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Tessaas te retourneren n en de eigendom daarover aan Tessaas te verschaffen, tenzij Tessaas anders aangeeft.
8.    Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Tessaas daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
9.    Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
10.  In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Tessaas en de door Tessaas bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
Artikel 17 – Geldigheidsduur algemene voorwaarden 
De algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 juni 2015 en uitsluitend van toepassing op opdrachten die op of na deze datum tot stand komen.
Tessaas | Haver 26 | 6091 PP | Leveroy