Tessaas privacybeleid

Privacyverklaring
Tessaas, gevestigd aan Haver 26, 6091 PP te Leveroy, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.tessaas.nl, Haver 26, 6091 PP Leveroy, 0495-654133

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Tessaas verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, onder andere door contact op te nemen – al dan niet via het contactformulier op de website www.tessaas.nl – met een verzoek om informatie over diensten en producten van Tessaas, door een bestelling te plaatsen, of doordat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
- Voor- en achternaam / Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres 
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via advies@tessaas.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Tessaas verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Het afhandelen van uw bestelling en betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
- Tessaas verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Tessaas verwerkt de persoonsgegevens op basis van een wettelijke grondslag, zoals uw toestemming, de uitvoering van een overeenkomst, het voldoen aan een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang. 

Tessaas kan de persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te stellen van producten of diensten van Tessaas die interessant voor u kunnen zijn, ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Tessaas en waar vereist op grond van uw toestemming. 
Indien u een nieuwsbrief en/of reclamefolder ontvangt en u wenst zich hiervoor af te melden, dan kunt u een e-mail sturen naar advies@tessaas.nl.

Geautomatiseerde besluitvorming 
Tessaas neemt over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tessaas) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Tessaas bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Tessaas bewaart persoonsgegevens in principe gedurende een periode van 12 maanden na het laatste bezoek van de website, tenzij Tessaas op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren, zoals de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar voor de heffing van belasting. 

Delen van persoonsgegevens met derden 
Tessaas verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is in het kader van voornoemde verwerkingsdoelen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals IT-diensten en betalingsdiensten, sluiten wij voor zover vereist een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tessaas blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Verder verstrekt Tessaas persoonsgegevens aan bevoegde instanties indien zij daartoe gehouden is op basis van een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Tessaas gebruikt functionele en anonieme analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Tessaas gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tessaas en heeft u het recht op de beperking van de verwerking en gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar advies@tessaas.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Tessaas wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen. 

Tessaas neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Tessaas heeft hiertoe technische en organisatorische maatregelen getroffen, waaronder adequate beveiliging van haar website, actuele virusscanners en firewalls tegen bedreigingen van buitenaf, alsmede betrouwbare partners gekozen voor de uitvoering van de opdracht en verwerking van bestellingen, zoals gerenommeerde betaaldiensten. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via advies@tessaas.nl. 

Tessaas behoudt zich het recht voor haar privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op haar website bekend worden gemaakt. Tessaas adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt in maart 2021.